תנאי שימוש ומדיניות פרטיות באתר טובי 60

 
מבוא
מכירה או אספקה של משקאות משכרים למי שטרם מלאו לו 18 שנים אסורה בהחלט!

רשאי להשתמש באתר רק משתמש שהוא תושב ישראל אשר מלאו לו 18 שנה, שאינו פסול דין וכן, חברה המאוגדת כדין בישראל, אשר בעלי מניותיה ומנהליה תושבי ישראל שמלאו להם 18 שנה.

אזהרה: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות!

בכל מקרה של סתירה ו\או דו משמעות בין הוראות תנאי שימוש אלו לבין הרשום ו\או המוצג באתר, יגברו הוראות תנאי השימוש.

תנאי שימוש

אנו מודים לך כי בחרת לעשות שימוש באתר טובי 60 (להלן: "טובי" או "האתר") מבית חברת טובי 60 בע"מ ח.פ. 51-503424-7 מרחוב עובדיה 18, חיפה (להלן: "החברה"). כל המשתמש באתר ו/או כל המבצע באתר כל פעולה (להלן יחד: "המשתמש") מתחייב לפעול בכפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן (להלן: "תנאי השימוש").

האמור בתנאי שימוש אלה בלשון זכר – אף לשון נקבה במשמע, וכן להיפך. האמור בלשון יחיד – אף לשון רבים במשמע, וכן להיפך.

תנאי שימוש אלה חלים על השימוש באתר ובתכנים הכלולים בו הנגישים למשתמש באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולרי, מחשבי כף יד, טאבלטים למיניהם וכיו"ב). כמו כן, תנאי השימוש חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

האתר הינו אתר אינפורמטיבי בלבד (אתר המספק מידע) ואין לראות באיזה מהתכנים המופיעים בא כפרסומת ו/או תמריץ ו/או תוכן שיווקי אחר אשר נועד לעודד את המשתמש לפעול בדרך כזו או אחרת. האתר סוקר את מוצרי החברה כפי שעשויים להתעדכן מפעם לפעם, מפרט היכן ניתן לרכוש מוצרים אלו וכן משתף את המשתמש בין היתר באירועים, מתכונים, סיפורים וכיו"ב. האתר אינו מאפשר רכישה ו/או הזמנה של מוצרים באמצעותו.

בתנאי שימוש אלה, המונח "תוכן", או "תכנים" כולל מידע מכל מין וסוג, לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי (audio-visual), או כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): כל תמונה, צילום, איור, הנפשה (animation), תרשים, דמות, הדמיה, דגימה (sample), סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי; כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, תסדיר (format), פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית (icon).

כניסה לאתר ו/או שימוש באתר, ביישומים ו/או במידע המוצגים בו, מהווה ומבטא הסכמה מצדך לתנאי השימוש, ובעשותך כן הנך מצהיר כי קראת את תנאי השימוש, הינך מודע ומסכים להם, ומסכים לפעול על פיהם.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לחבור עם גוף אחר כלשהו, בין בתצורה של שיתוף פעולה ו/או מיזוג ו/או רכישה ו/או כל תצורה אחרת המשלבת בין האתר או החברה
וכל גוף אחר.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשלוח מעת לעת עדכונים ו/או חומרים פרסומיים אחרים למשתמשים באתר באמצעות דואר אלקטרוני ו/או באמצעות הודעות טקסט לטלפון הנייד, הכל בכפוף לכך ש במסגרת רישומו לאחד השירותים באתר, אישר המשתמש את שליחת עדכונים או החומרים הפרסומיים (לפי העניין) ובכפוף להוראות חוק התקשורת (בזק ושירותים) תשמ"ב-1982. ככל שהמשתמש מעוניין להפסיק לקבל דואר אלקטרוני ו\או הודעות טקסט כאמור, הוא מתבקש להודיע בכתב על כך לחברה.

התמונות המוצגות באתר הינן לצורך המחשה בלבד, ואין לראות בהן הצגה של המוצרים עצמם. בנוסף, יתכנו הבדלים במראה, בגוון, בגודל וכדומה, בין המוצרים, כפי שהם מוצגים באתר, לבין המוצרים במציאות.

השימוש באתר

ההרשאה לשימוש בתכני האתר בהתאם לכללים המפורטים להלן בלבד. אין להשתמש בתכנים באתר באופן אחר, אלא אם כן קיבלת את הסכמתה המפורשת, מראש ובכתב של החברה לכך, ובכפוף לתנאי ההסכמה (אם תינתן).

ההרשאה להשתמש בתכני החברה הינה למטרות פרטיות ואישיות בלבד. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית, שאיננה לצורך שימוש אישי ופרטי.

אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.

אין להציג תכנים מהאתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה.

אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת – המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם.

אין לקשר לאתר מכל אתר המכיל תכנים פורנוגרפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק.

אין לקשר לתכנים מהאתר, שאינם דף הבית של האתרים ("קישור עמוק") ואין להציג, או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך אחרת, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף אינטרנט באתר במלואו וכפי שהוא (AS IS), כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר.
במסגרת זו, חל איסור לקשר לתכנים מהאתר, במנותק מדפי האינטרנט שבהם הם מופיעים באתרים (לדוגמה: אסור לקשר במישרין לתמונה או לקובץ גרפי באתר טובי, אלא לעמוד המלא שבו הם מופיעים).
כמו כן, על כתובתו המדויקת של דף האינטרנט באתר להופיע במקום הרגיל המיועד לכך בממשק המשתמש, לדוגמה: בשורת הכתובת (Status bar) בדפדפן של המשתמש. אין לשנות, לסלף או להסתיר כתובת זו ואין להחליפה בכל כתובת אחרת.

החברה רשאית להורות לך לבטל כל קישור כאמור לפי שיקול דעתה הבלעדי לרבות קישור עמוק או כל קישור אחר. במקרה שתתבקש לכך מאת החברה, תבטל את הקישור לאלתר ולא תהיה לך כל טענה, דרישה או תביעה כלפי החברה בעניין זה.

החברה לא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור לתכני האתר ומכל הצגה או פרסום של תכנים כאמור בכל דרך אחרת. הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים, שנעשו על ידך ומתחייב לשפות את החברה בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך.

הטמעת סרטוני וידאו (Embedding) – אין להטמיע סרטוני וידאו מהאתר ללא אישור מראש ובכתב של החברה בכל אתר ולרבות באתר המכיל או מארח: תכנים פורנוגרפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, תכנים המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק, או באתרים שעצם הטמעת הסרטון תהא הפרה של זכות יוצרים מוסרית של צד ג' לרבות יוצרי הסרטון ובעלי זכויות היוצרים בו.

החברה רשאית להורות לך לבטל כל הטמעה כאמור לפי שיקול דעתה הבלעדי – במקרה זה תבטל את ההטמעה לאלתר ולא תהיה לך כל טענה, דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בעניין זה.
החברה לא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מהטמעת סרטוני וידאו מהאתר. הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל הטמעה שנעשתה על ידך, לרבות הסדרת זכויות יוצרים ותשלום לאגודות זכויות היוצרים/המבצעים הרלוונטיות בהתאם לכל חוק, ומתחייב לשפות את החברה בגין כל נזק שייגרם לה כתוצאה מכך, מיד עם דרישתה הראשונה.

שירותים הטעונים רישום

באתר עשויים להתפרסם מפעם לפעם שירותים שונים הטעונים הרשמה. ניתן ליהנות מכל שירות כזה ולהשתמש בו לאחר השלמת תהליך ההרשמה, מסירת הפרטים המתבקשים במהלכו ולאחר שהתקבלה הסכמתך להסכם המקוון הנלווה לשירות. הינך מתחייב למסור פרטים מלאים, מדויקים ונכונים ולעדכנם מעת לעת.

הנתונים שמסרת בעת ההרשמה לשירות יישמרו במאגר המידע שבבעלות החברה. אין חובה על-פי חוק למסור את המידע, אולם בלי למוסרו לא ניתן יהיה להשתמש בשירות אליו נרשמת. החברה לא תעשה בפרטיך שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר המפורטת במסגרת תנאי שימוש אלה להלן ומהווה חלק בלתי נפרד מהם.

החברה רשאית, שלא לאפשר לך להשתמש בשירות הטעון רישום לפי שיקול דעתה הבלעדי. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאית החברה לבטל רישומך לשירות, או לחסום את גישתך אליו, בכל אחד מהמקרים הבאים:

אם בעת ההרשמה לשירות מסרת במתכוון פרטים שגויים;

אם ביצעת מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע בחברה או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות משתמשים אחרים, כותבים או ספקים של החברה;

אם השתמשת בשירות או בשירותים נוספים הניתנים באתר לביצוע או כדי לנסות לבצע מעשה בלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל, או מעשה הנחזה על פניו כבלתי חוקי כאמור, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;

אם הפרת את תנאי שימוש אלו או תנאיו של כל שירות אחר במסגרת האתר;

אם לא השתמשת בשירות במשך תקופה העולה על התקופה המותרת על פי תנאי השימוש בשירות, גם לאחר שניתנה לך על כך הודעה בדואר אלקטרוני;

אם עשית כל פעולה שהיא המונעת מאחרים להצטרף לשירות או להמשיך וליהנות מהשירות בכך דרך שהיא;

 

אם יש לך חוב כספי לחברה, או לכל תאגיד בשליטתה ולא פרעת את חובך, למרות שחלף המועד הרגיל לתשלומו.

קישורים באתר

באתר ישנם קישורים ('לינקים') לעמודים שונים ברשת האינטרנט. הקישורים מאפשרים לך למצוא תכנים המתפרסמים ברשת האינטרנט. מרבית התכנים אינם מתפרסמים על ידי החברה, או מטעמה והחברה אינה שולטת או מפקחת עליהם.

העובדה שהאתר מקשר לתכנים אלה אינו מעיד על הסכמת החברה לתוכנם ואינו מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם, לנוהגי בעלי התכנים בתחום הפרטיות ולכל היבט אחר הכרוך בתפעולם.

יתכן שבעיניך תכנים אלה אינם הולמים את צרכיך, או שתוכנם מנוגד להשקפת עולמך או שלדעתך הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים.

החברה אינה אחראית לתכנים שאליהם מוליכים הקישורים ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.

החברה איננה מתחייבת כי הקישורים ('לינקים') שיימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל.

החברה רשאית להסיר מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים – הכל, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

התכנים באתר – אינם תחליף לייעוץ מקצועי  

באתר תמצא תכנים וידיעות בנושאים שונים הנוגעים למשקאות אלכוהוליים, מיקומי ברים ומסעדות, חוויות משתמשים ועוד. מקורם של חלק מהתכנים הללו במערכת החברה ואילו חלקם האחר מסופק, מנוהל ומופעל על ידי ספקי תכנים.

על אף שנעשה מאמץ לרכז ולעבד את התכנים הללו, יתכן שבתהליך קליטתם, עיבודם ופרסומם יפלו טעויות. אם ברצונך להשתמש ו/או להתבסס על תכנים אלה עליך לבדוק אותם ולאמתם. אין בפרסומם משום המלצה או חוות דעת ואינם מהווים תחליף לייעוץ מקצועי. לפיכך, כל החלטה בדבר השימוש בתכנים כאמור שתמצא באתר תיעשה על אחריותך בלבד.

מדיניות פרטיות  

החברה מכבדת את פרטיותך באתר. מדיניות הפרטיות העדכנית של האתר נמצאת בכל עת בכתובת זו, והיא מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה. הואיל ומדיניות הפרטיות יכולה להשתנות מדי פעם, מומלץ שתחזור ותקרא מעת לעת את מסמך המדיניות.

בשימוש באתר, הנך מסכים לאיסוף ושימוש במידע עליך כפי שמתואר בתנאי השימוש לרבות באמצעות cookies. כל משתמש יכול להגדיר מחדש את הדפדפן שלו כך שיסרב לכל הcookies או שיתריע על cookies שנשלחים אליו.

Cookie הינו קובץ טקסט קטן אשר מועבר לכונן הקשיח שבמחשבך האישי על ידי שרת אינטרנט. האתר עושה שימוש ב Cookieבכדי ששרתי האתר יוכלו לזהות אותך במהירות וביעילות גם כאשר אתה חוזר ומבקר באתר. המידע המצוי על ה Cookie- ובו עושה האתר שימוש הינו מוצפן, כך שרק החברה יכולה לקרוא ולהבין את המידע הזה.

החברה רשאית להחליט לשנות את מדיניות הפרטיות החלה על השימוש באתר מעת לעת. ככל שתבחר החברה לשנות את מדיניות הפרטיות החלה על השירות, תעדכן החברה את דף זה, כך שהמשתמש יוכל לדעת מהו השינוי שבוצע.

החברה אינה חולקת מידע אישי ומזהה על המשתמש עם גוף שלישי, ללא הסכמתו המפורשת של המשתמש. עם זאת עשויה החברה לחלוק מידע סטטיסטי מתומצת על המשתמש, שאינו מזהה, עם מפרסמים, שותפים עסקיים, מממנים וגופים אחרים. לדוגמא, באיזו תדירות משתמש מבקר באתר, או אילו מילים הן הנפוצות ביותר בשימוש במנוע החיפוש המוביל לאתר. החברה תחלוק מידע אישי ספציפי על משתמש אם נדרש לעשות זאת במטרה להיענות לכל הליך חוקי בר-תוקף כגון צו חיפוש, זימון לבית משפט, חוק, או צו בית משפט.

החברה מתחייבת למחוק מידע אישי של משתמש מהאתר וממאגרי הנתונים (או המידע) שבבעלות החברה ולא לעשות בהם שימוש לצורכי השירות, כאמור לעיל, ככל שתתבקש לעשות כן על ידי המשתמש במפורש ובכתב.

החברה לא תיחשב כמפרה התחייבות כלשהי לפרטיות או פוגעת בפרטיות משתמש בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים, תשנ"ה – 1995, שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו על ידי אחר, שנובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים.

תכנים מסחריים  

האתר עשוי לכלול מעת לעת תכנים מסחריים, כגון פרסומות ומודעות, הנמסרים לפרסום מטעמם של מפרסמים שונים או משתמשים המבקשים להציע למכירה מוצרים או שירותים. תכנים כאמור יכול שיהיו בטקסט, בתמונות או בקול.

החברה לא תישא בכל אחריות לתכנים המסחריים, שיפורסמו באתר. החברה אינה כותבת, בודקת, מוודאת או עורכת את תוכן הפרסומים הללו או אמיתותם, אלא משמשת כפלטפורמה להצגתם בלבד.

האחריות היחידה לתכנים המסחריים ולכל תוצאה שתיגרם משימוש בהם או מהסתמכות עליהם חלה על המפרסמים. פרסום תכנים מסחריים באתר אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים, הנכסים או המוצרים המוצעים בהם למכירה.

כל עסקה שתיעשה בעקבות תכנים מסחריים המתפרסמים באתר יסוכמו ישירות בינך לבין המפרסם הנוגע בדבר. החברה איננה צד לכל עסקה כזו, והיא לא תישא באחריות לשירותים וטובין שיוצעו בתכנים המסחריים באתר או יירכשו באמצעותן.

הרשמתך לשירותים הטעונים רישום ו/או מסירת פרטים על ידך אגב רכישת מוצר או שירות דרך האתר ישמשו כאישור מטעמך להיכלל ברשימת מקבלי דבר פרסומת מטעם גופים מסחריים שונים לרבות מאת האתר הרלבנטי וזאת באמצעות דוא"ל,, sms וכיו"ב.

יובהר כי החברה אינה חייבת באחריות בכל הנוגע להפרת איזה מהמפרסמים באתר את הוראות חוק התקשורת (בזק ושירותים) תשמ"ב-1982 ו/או את הוראות תיקון מס' 40 לחוק התקשרות (חוק הספאם) ו/או כל חומר ו/או מסר המפר הוראות כל דין.

על אף האמור, תוכל להודיע, בהמשך לכל דבר פרסומת שיועבר אלייך, על סירובך להמשיך ולקבל דברי פרסומת ועד שלא תעשה כן, תמשיך לקבל דברי פרסומת כאמור.

קניין רוחני

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר בשירותים המוצעים בו ובכל תוכן הכלול בהם הינם של החברה (להלן: "הבעלים") בלבד או של צד שלישי כלשהו, שהעניק לחברה זכות שימוש בקניינו.

אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מהבעלים או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן). הוראה זו תקפה גם ביחס לכל עיבוד, עריכה או תרגום שנעשו על ידי החברה לתכנים שהוזנו או נמסרו על ידך לאחרים.

אם וככל שניתנה הסכמה כאמור, עליך להימנע מלהסיר, למחוק או לשבש כל הודעה או סימן בעניין זכויות קניין רוחני, לדוגמה – סימון זכויות היוצרים ©, או סימן מסחר ®, הנלווים לתכנים שיעשה בהם שימוש על ידך.

אחריות החברה

התכנים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם (As Is). לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין תכונות של התכנים, יכולותיהם, מגבלותיהם, התאמתם לצרכיך או התגובות שיעורר (אם בכלל) פרסום תכנים באתר.

השימוש באתר ייעשה אפוא על אחריותך הבלעדית והמלאה.

החברה אינה אחראית ולא תישא בכל אחריות לכל נזק, אי נוחות, אובדן, עוגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו לך, לרכושך או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים המפורסמים באתר ו/או בשל הורדה של כל חומר מהאתר (Download) ו/או בשל חדירה בלתי חוקית ושימוש או שיבוש התכנים באתר על ידי צדדים שלישיים.

החברה אינה מתחייבת כי תכנים ושירותים של צדדים שלישיים, לרבות של ספקי תוכן ושירותים ושל משתמשים, המתפרסמים באתר, יהיו מלאים, נכונים, חוקיים או מדויקים או יהלמו את ציפיותיך ודרישותיך. החברה לא תישא באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע מהם, או משימוש בהם, או מהסתמכות עליהם.

החברה לא תהא אחראית להתקשרות שתיווצר בין משתמש לבין נותן שירות או צד שלישי באתר, ולא תהיה אחראית לטיב ו/או איכות המוצרים ו/או שירותים הניתנים ו/או מוצעים למשתמש על ידי נותן שירות או צד שלישי, לרבות לתנאי הרכישה ו/או הליכי הרכישה ו/או אספקתם של המוצרים ו/או השירותים ו/או איכותם ו/או כל דבר אחר שמציע נותן שירות או צד שלישי כלשהו.

ייעוץ מקצועי נכון תלוי בעובדותיו המדויקות של כל מקרה ומקרה. התכנים באתר אינם מהווים תחליף לייעוץ כזה. לעתים תכנים אלה משקפים גישה או דעה אישית מסוימת של הכותב או של החברה. לכן יש להתייחס אליהם בזהירות המתבקשת. אם החלטת להסתמך על תכנים שפורסמו באתר, או לפעול על פיהם, חלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לפעולתך ולתוצאותיה.

החברה אינה מתחייבת ששירותי האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי החברה או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל החברה או אצל מי מספקיה.

שיפוי  

מוטלת עליך החובה לשפות את החברה, עובדיה, מנהליה ו\או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט – עקב הפרת תנאי השימוש.

בנוסף, מוטלת עליך החובה לשפות את החברה, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על-ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מקישורים שביצעת לאתר.

שינויים באתר והפסקת השירות

החברה תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, המראה שלו ועיצובו, את היקפו וזמינות השירותים הכלולים בו, תהיה רשאית לגבות תשלום בעד תכנים ושירותים כאלה או אחרים לפי שיקול דעתה ותהיה רשאית לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר – והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש.

שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב.

לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, רשאית החברה להפסיק בכל עת את מתן השירותים הכלולים באתר, כולם או מקצתם. החברה תפרסם באתר הודעה על הפסקת השירותים זמן סביר מראש (ככל שהדבר אפשרי). עם הפסקת השירותים תחזיק החברה את החומר הכלול באתר למשך זמן סביר נוסף ולאחר מכן תהיה רשאית למחוק אותו ולא לשמור כל גיבוי ממנו ובלא לתת הודעה נוספת על כך.

בוררות וסמכות שיפוט

על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, אולם לא תהיה תחולה לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם.

כל מחלוקת שתתגלה בין הצדדים לרבות מחלוקת בקשר עם השימוש באתר ו/או בקשר עם תנאי שימוש אלה לרבות בקשר עם ההסכמים המקוונים הפרטניים הנלווים לשירותים מסוימים באתר, תובא בפני בתי המשפט המוסמכים בחיפה ובפניהם בלבד.

פנו אלינו

החברה מקפידה על קיום הוראות החוק ומכבדת את זכות המשתמש לפרטיות ולשם טוב. אם בעיניך פורסם באתר תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, ניתן לפנות אלינו לפי הפרטים המופיעים להלן ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם. פניות כאמור ניתן להעביר לכתובת הבאה:

מחלקת שירות לקוחות, חברת טובי 60 בע"מ
עובדיה 18, חיפה.

פניות כאמור ניתן גם לשגר אלינו באמצעות דואר אלקטרוני שכתובתו: [email protected]

העגלה שלך
טובי 60

אהלן!

ברוכים הבאים לאתר טובי 60 ישראל
האם את\ה מעל 18?

דילוג לתוכן